Điều kiện hưởng bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Nguyễn Thị Lan-08:34 01/04/2022

Không phải ai mua bảo hiểm nhân thọ cũng được hưởng tất cả các quyền lợi bảo hiểm, và không phải rủi ro nào cũng được bảo hiểm. Vậy điều kiện hưởng bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm được công ty bảo hiểm thiết kế với các quyền lợi, điều khoản rõ ràng. Mục đích là bảo vệ con người trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, thân thể, tính mạng như tai nạn, bệnh tật, tử vong… Ngoài ra, một số sản phẩm bảo hiểm còn mang lại giá trị tích lũy và cơ hội đầu tư hấp dẫn cho người tham gia. Trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ xem xét các rủi ro mà người tham gia gặp phải.

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm nhân thọ

Tham gia bảo hiểm nhân thọ để được hưởng quyền lợi chi trả/bồi thường từ công ty bảo hiểm, người tham gia phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Rủi ro xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trong bảo hiểm nhân thọ, chỉ những rủi ro khách quan, không biết trước và làm tổn thất đến sức khỏe, thân thể, tính mạng của người được bảo hiểm mới được hưởng quyền lợi bảo hiểm

 • Rủi ro bảo hiểm nằm trong điều khoản hợp đồng có hiệu lực thì mới được chi trả.

 • Rủi ro xảy ra không nằm trong điều khoản loại trừ chung của sản phẩm bảo hiểm cũng như điều khoản loại trừ riêng đối với từng quyền lợi bảo hiểm như các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, sử dụng rượu, bia, chất kích thích… Tùy từng sản phẩm bảo hiểm mà sẽ có các điều khoản loại trừ khác nhau.

 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được kê khai trung thực các thông tin về sức khỏe, độ tuổi, nghề nghiệp… Trường hợp khách hàng không kê khai trung thực, nếu phát hiện có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm, công ty bảo hiểm có quyền từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm.

 • Người tham gia bảo hiểm cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu của công ty bảo hiểm đối với từng rủi ro bảo hiểm xảy ra theo đúng quy định ghi rõ trong điều khoản sản phẩm cũng như hướng dẫn của công ty bảo hiểm.

 • Rủi ro bảo hiểm xảy ra ngoài thời gian chờ. Bởi đối với bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào có quy định thời gian chờ trong điều khoản sản phẩm. Tìm hiểu thời gian chờ trong bảo hiểm nhân thọ để nắm rõ vấn đề này.

Như vậy, không phát tất cả các rủi ro xảy ra đều được bảo hiểm. Sẽ có những rủi ro công ty bảo hiểm từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm. Cho nên người tham gia cần đọc kỹ các điều khoản bảo hiểm nhân thọ và chắc chắn hiểu rõ những quyền lợi khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Để được nhận các quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cần đáp ứng đủ các điều kiện được nêu ra trong hợp đồng

Để bạn hiểu rõ về các điều kiện hưởng bảo hiểm nhân thọ, hãy cùng tra cứu điều khoản sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp của Manulife đối với các quyền lợi sau đây:

 • Quyền lợi trợ cấp mai táng:

Điều khoản sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp quy định như sau: "Khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong theo Điều 12.2, Công Ty sẽ chi trả trước cho Người Thụ Hưởng Quyền lợi trợ cấp mai táng là số tiền nhỏ hơn giữa: 10% Số Tiền Bảo Hiểm và 30 (ba mươi) triệu đồng với điều kiện:

Sự kiện tử vong xảy ra trong thời gian Hợp Đồng có hiệu lực và sau một (01) năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực Hợp Đồng, tùy thuộc ngày nào đến sau; và Nguyên nhân tử vong không thuộc loại trừ bảo hiểm được quy định tại Điều 19 dưới đây"

 • Quyền lợi tử vong:

“Nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong trong thời gian Hợp Đồng còn hiệu lực, Công Ty sẽ xem xét chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong như sau:

a) Trường hợp Công Ty CHƯA ra quyết định chi trả Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối

(i) Nếu Hợp Đồng CHƯA phát sinh Phiếu tiền mặt an nhàn: Quyền lợi tử vong là tổng của 200% (hai trăm phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm xác định tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong, Bảo tức tích lũy (nếu có) và lãi tích lũy (nếu có).

(ii) Nếu Hợp Đồng ĐÃ phát sinh Phiếu tiền mặt an nhàn: Quyền lợi tử vong là tổng của 100% (một trăm phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm xác định tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong, Bảo tức tích lũy (nếu có) và lãi tích lũy (nếu có).

b) Trường hợp Công Ty ĐÃ ra quyết định chi trả Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn cuối Quyền lợi tử vong là tổng của 100% (một trăm phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm xác định tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong, Bảo tức tích lũy (nếu có) và lãi tích lũy (nếu có)”

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm: “Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bất kỳ Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ thanh toán giá trị nhỏ hơn giữa:

(i) Hai mươi lăm phần trăm (25%) Số Tiền Bảo Hiểm được xác định tại thời điểm được chẩn đoán mắc Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm, hoặc

(ii) Năm trăm (500) triệu đồng cho một (01) lần thanh toán. Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm có tham gia nhiều hơn một Hợp Đồng Bảo Hiểm/Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ, tổng số tiền được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng giai đoạn sớm không vượt quá năm trăm (500) triệu đồng cho một (01) lần thanh toán”.

2. Đối tượng được hưởng bảo hiểm nhân thọ

Nhóm đối tượng được hưởng bảo hiểm nhân thọ theo quy định

Căn cứ theo quy định của từng điều khoản sản phẩm, quyền lợi bảo hiểm nhân thọ sẽ được chi trả cho người được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm là cá nhân mà tính mạng và/hoặc sức khỏe của cá nhân đó là đối tượng được công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm, và được ghi nhận trong trang hợp đồng là Người Được Bảo Hiểm tương ứng với sản phẩm bảo hiểm chính. Vào thời điểm yêu cầu bảo hiểm, trừ trường hợp được quy định khác đi tại (các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cụ thể, Người Được Bảo Hiểm phải:

 • Còn sống và có mối quan hệ được bảo hiểm với Bên mua bảo hiểm
 • Hiện đang sinh sống tại Việt Nam
 • Trong độ tuổi theo quy định của sản phẩm bảo hiểm

Trường hợp người được bảo hiểm tử vong, quyền lợi bảo hiểm nhân thọ khi tử vong sẽ được chi trả cho một trong các đối tượng dưới đây:

 • Người thụ hưởng: Có thể là cá nhân hoặc tổ chức được bên mua bảo hiểm chỉ định với sự đồng ý của Người được bảo hiểm (hoặc người đại diện theo pháp luật của Người được bảo hiểm) nhận quyền lợi bảo hiểm tử vong theo quy định tại Hợp đồng bảo hiểm

 • Bên mua bảo hiểm: Có thể là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Bên mua bảo hiểm sẽ là bên kê khai, ký tên trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đóng Phí bảo hiểm và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

 • Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm theo quy định của Bộ luật dân sự về thừa kế theo pháp luật.

Căn cứ theo điều khoản của từng sản phẩm, điều kiện để được hưởng bảo hiểm nhân thọ và đối tượng hưởng bảo hiểm nhân thọ sẽ khác nhau. Khách hàng khi được tư vấn bảo hiểm, hãy luôn yêu cầu được giải thích rõ để nắm được quyền lợi mình được hưởng theo hợp đồng bảo hiểm, bao gồm được hưởng quyền lợi gì, chi trả khi nào, không được chi trả khi nào. Đặc biệt, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ bạn cần phải khai báo thông tin sức khỏe trung thực và định kỳ đóng phí bảo hiểm đầy đủ để duy trì hiệu lực của hợp đồng.

Hashtag:

#bảo_hiểm

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: [email protected]

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay