Điều khoản sử dụng
ĐIỀU 1. TỔNG QUAN

1.1. Mục đích và Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này (gọi tắt là “Điều khoản”) được áp dụng đối với các Khách hàng mở tài khoản, sử dụng dịch vụ Ứng dụng Momi SmartLife do Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông SAMO (SAMO) cung cấp trên các nền tảng iOS, Android. Điều Khoản này nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của SAMO.

Khách hàng cần đọc và đồng ý với Điều Khoản này trước khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ do công ty SAMO cung cấp. Bằng việc truy cập và chấp nhận Điều Khoản sử dụng này, khách hàng xác nhận đã hiểu rõ các điều khoản sử dụng và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được qui định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của những Điều Khoản này và mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản và điều kiện cụ thể khác đối với các Sản Phẩm/Dịch Vụ được cung cấp.

1.2. Sửa đổi, bổ sung nội dung

SAMO có thể điều chỉnh nội dung Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải nội dung được điều chỉnh trên ứng dụng Momi SmartLife. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải.

Nếu Khách hàng không đồng ý với nội dung điều chỉnh thì có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ của SAMO. Ngược lại, nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ của SAMO thì có nghĩa là Khách hàng mặc nhiên đồng ý với các nội dung thay đổi.

1.3. Giải thích từ ngữ

a. "Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông SAMO (SAMO)” (còn được gọi tắt là “SAMO”) là đơn vị cung cấp Ứng dụng Momi SmartLife

b. "Ứng dụng Momi SmartLife (còn được gọi tắt là “Momi SmartLife”)” là Dịch vụ của SAMO, cung cấp cho khách hàng chứng chỉ bảo hiểm điện tử do các Đối tác thứ ba phát hành và được sử dụng để ghi nhận việc đăng ký mua bảo hiểm và được bảo hiểm từ Đối tác thứ ba

c. “Đối tác thứ ba” là các tổ chức bảo hiểm có ký kết hợp tác phân phối bảo hiểm với SAMO

d. "Khách hàng" là những tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam và có nhu cầu sử dụng ứng dụng Momi SmartLife.

e. "Thông tin khách hàng" là những thông tin và tài liệu quan trọng và bắt buộc để xác định danh tính của một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin của cá nhân (tên, ngày/tháng/năm sinh, Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu (CMTND/Hộ chiếu…)

ĐIỀU 2. DỊCH VỤ ỨNG DỤNG MOMI SMARTLIFE

2.1. Mở Bảo hiểm điện tử

Momi SmartLife không cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho khách hàng. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được Đối tác thứ ba cung cấp cho khách hàng.

2.1.3. Các loại Bảo hiểm điện tử

Momi SmartLife cung cấp các sản phẩm bảo hiểm điện tử của các bên Đối tác thứ ba đã ký kết hợp đồng phân phối bảo hiểm với SAMO

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SAMO

3.1. Quyền của SAMO

3.1.1. Được yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản và thực hiện các giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ của SAMO; Được xác minh với các bên liên quan về các thông tin cá nhân khách hàng liên quan đến việc mở Bảo hiểm điện tử và các thông tin do khách hàng cung cấp.

3.1.2. Quy định và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản cho Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật.

3.1.3. Được quyền Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được phép các thông tin về Khách hàng và các Giao dịch theo đúng quy định pháp luật

3.1.4. Được miễn trừ mọi trách nhiệm về kinh tế và pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất của Khách hàng trong các trường hợp sau:

a. Những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của SAMO.

b. Những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ/do:

• Khách hàng để mất, lộ tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin định danh khác mà SAMO cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà dịch vụ cung ứng.

• Khách hàng không nhận được email bảo hiểm điện tử từ Đối tác thứ ba.

• Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều 5 Điều khoản này.

• Sự trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của SAMO, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet...

3.1.5. SAMO có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ của SAMO. Trong trường hợp này, SAMO sẽ thông báo cho Khách hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (email) trong vòng… ngày làm việc.

3.1.6. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản này và các quy định có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3.2. Trách nhiệm của SAMO.

3.2.1. Đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Điều khoản này.

3.2.2. Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng, Tài khoản và Giao dịch theo quy định của pháp luật.

3.2.3. Xây dựng quy trình nội bộ về việc cung ứng dịch vụ của SAMO, hướng dẫn, thông báo công khai để Khách hàng biết và giải đáp, xử lý các thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

3.2.4. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

4.1. Quyền của Khách hàng

4.1.1. Được lựa chọn và sử dụng dịch vụ của SAMO cung cấp phù hợp với yêu cầu, khả năng và theo quy định của pháp luật;

4.1.2. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản này và quy định của pháp luật hiện hành;

4.2. Trách nhiệm của Khách hàng

4.2.1. Tuân thủ đầy đủ các quy định về mở, sử dụng tài khoản của SAMO và Quy định hiện hành của pháp luật; Khi Khách hàng đồng ý mở và sử dụng tài khoản của SAMO, đồng nghĩa với việc Khách hàng mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sử dụng ứng dụng Momi SmartLife của SAMO;

4.2.2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của SAMO khi đăng ký Dịch vụ và trong quá trình sử dụng ứng dụng;

4.2.3. Hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu của SAMO phù hợp với thỏa thuận với SAMO và quy định pháp luật;

4.2.4. Sử dụng dịch vụ và quản lý Tài khoản theo đúng quy định của SAMO;

4.2.5. Cam kết thực hiện các quy trình về giao dịch điện tử do SAMO quy định;

4.2.6. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật;

ĐIỀU 5. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng được hiểu là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của cơ quan Chính phủ…Nếu SAMO hoặc Khách hàng không thể thực thi được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này do sự kiện bất khả kháng gây ra thì phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng thư điện tử về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình.

ĐIỀU 6. BẢO MẬT

SAMO cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Bảo hiểm điện tử và các giao dịch trên Bảo hiểm điện tử của Khách hàng theo quy định của pháp luật, không tiết lộ hoặc phát tán thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý của chính người đó.

ĐIỀU 7. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích từ ngữ trong Điều khoản này thì việc giải thích từ ngữ theo ý chí của SAMO sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng giữa Khách hàng và SAMO, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trường hợp hoà giải không thành, các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết.