Điều khoản sử dụng

(English version below)

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “Momi” cung cấp. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (Phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng ứng dụng hoặc tháo gỡ ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Cập nhật

Thỏa thuận này có thể cập nhật thường xuyên, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website MomiPhiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

2. Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi SAMO, tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (Bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi SAMO và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của SAMO.

3. Tài khoản

Việc sử dụng ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của SAMO. 

- Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này.

- Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ 3. 

- Sử dụng ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (Tổ chức, cá nhân). 

- Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của ứng dụng (Bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền).

- Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của ứng dụng hoặc nội dung ứng dụng.

- Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng.

- Sử dụng ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của SAMO, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép, truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng.

- Đăng nhập và sử dụng ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba, hoặc hệ thống không được phát triển cấp quyền hoặc chấp thuận bởi SAMO. 

- Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến ứng dụng, xây dựng mirro website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ.

- Sử dụng ứng dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

- Sử dụng ứng dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba. 

- Sử dụng ứng dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi SAMO trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. 

- Các hình thức vi phạm khác.

4. Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong thỏa thuận này, SAMO có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/ hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, SAMO và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

5. Quyền truy cập và thu thập thông tin

A, Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:

- Truy cập vào internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với SAMO về việc truy cập này. 

B, Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn 

- Thông tin cá nhân: Bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như trên số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email (nếu có). 

- Thông tin chung: Như các thông tin về cấu hình điện thoại, thông tin về phiên bản Momi mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình. 

- Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng ứng dụng này.

6. Cam kết bảo mật thông tin

SAMO sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho SAMO hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Phí và các khoản thu

SAMO cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp

8. Liên lạc với chúng tôi 

- Địa chỉ email: Contact@thebank.vn

- Thông tin công ty: 

  • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SAMO
  • VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội


Please read the User Agreement carefully before you download, install or use any services that "Momi" provides. You must agree to be bound by the terms and conditions of this Agreement when performing the above actions. If you do not agree with any of our terms of use (this version and updated versions), please do not download, install, use the application or remove the application from your mobile device. 

1. Update

This agreement can be updated regularly, the updated version will be published at the website https://momi.vn/momi-term-of-use. It will replace the rules and conditions in the original one. You can access the Application or visit the website above to view the details of the updated version.

2. Application ownership

This application is developed and owned by SAMO, all intellectual property rights related to the Application (including source code, images, data, information, content contained in and the modification, additions, updates of the Application) and the relevant documentation (if any) will be solely owned by SAMO and no individual or organization is allowed to copy, reproduce , distribution, or any other violates the owner's rights without the written consent and permission of SAMO.

3. Account

The use of application and other services from Momi provider will not include the following actions without the written consent of SAMO.

- Copy, edit, reproduce, create new products or derivative versions based on this Application.

- Selling, transferring, reassigning, disclosing or other transfer forms or giving any parts or all of the Application to any third parties.

- Use the application to provide services to any third parties (Organizations and individuals).

- Move, delete, change any legitimate notice or sign of the application (including copyright statements).

- Redesign, compile, remove, modify, reverse the design of the application or application content.

- Change or cancel the initial status of the Application.

- Use the application to perform any action that harms SAMO's network security system, including without limitation to use data or access to system servers or accounts without permission, access to the network to remove, modify and add information, distribute malicious programs, viruses or do any other actions to harm or destroy the network.

- Login and use the application with a third-party compatible software, or the system which is not developed or approved by SAMO.

- Use, sell, lend, copy, edit, connect to, translate, publish information related to the application, build mirro website to publish this information or to development of derivative products, work or services.

- Use the application to upload, transfer, transmit or store information that violates the law and the fine customs and traditions of the nation.

- Use the application to use, post, transfer, transmit or store any content that violates intellectual property rights, business secrets or legal rights of third parties.

- Use the application or other services provided by SAMO in any form of legal violation, for any illegal purposes.

- Other violations.

4. Handling violations

If you violate any of the provisions of this agreement, SAMO reserves the right to immediately lock your account and / or remove all infringing information and content, and at the same time depending on the extent of your violation; you will be responsible to the competent authority, SAMO and the third party for any damage caused by or originating from your violation.

5. Access and information collection

A, When using the App, you acknowledge that we have the right to use the following APIs system to access data on your phone:

- Access to the internet from your device. All of these accesses are made by us after your consent, so you commit and acknowledge that - once you have granted us the rights, you will not have any claim with SAMO about this access.

B, Along with access, we will collect your following information

- Personal information: Include the information you provide us to confirm your account such as phone number, identity card number and email address.

- General information: Such as the phone configuration information, information about the Momi version you are using on your phone.

- We do not use any measures to track the content of messages, exchanges or other forms to track users when using this application.

6. Commitment to information security

SAMO uses https and encrypted communication methods to transmit and store your personal and communication data. We are committed to keep all the information that you provide to SAMO or we collect from you and do not disclose to any third parties unless requested by the competent State Authority.

7. Fees and charges

SAMO is committed not to take any fees from users for the basic services we currently provide

8. Contact us.

- Email: Contact@thebank.vn

- Company Info: 

  • SAMO MEDIA & TECHNOLOGY JSC

  • Representative Office: 9th floor, Licogi 13 - 164 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan District, Hanoi.

 Tải ứng dụng MOMI