chính sách bảo mật

(English version below)

1. Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn đồng nghĩa với việc bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Chính Sách này của chúng tôi (Phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng ứng dụng hoặc tháo gỡ ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích: 
- Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn.
- Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn.
- Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn ứng dụng;

(ii) Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới;

(iii) Để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.
- An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng. 
- Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi: 
- Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên ứng dụng bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập.
- Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên ứng dụng 
- Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Momi.vn.

5. Không chia sẻ thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây: 
- Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân. 
- Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan ứng dụng và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân. 
- Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân. 
- Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

6. An toàn dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm: 
- Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng. 
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. 
- Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách: 
- Gọi điện thoại đến hotline: 1900 636 232
- Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: contact@thebank.vn

9. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO
Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449
Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày: 01/06/2019

 


1. Approval

By giving us your personal information, you agree that your personal information will be collected and used as stated in this Policy. If you do not agree with any of the terms of this Policy (this version and the updated version), please do not download, install, use the application or remove the application from your mobile device.

We reserve the right to modify or add information to complete this Policy at any time. We encourage you to regularly review this Privacy Policy to obtain the latest updates to ensure you know and implement your rights to manage your personal information.

2. Collection purposes

We collect personal information only for the need of following purposes:

- Maintain Account: to create and maintain your account with us, including loyalty programs or bonus programs that go with your account.

- Consumer Service, Customer Care Services: including feedback for your requests, complaints and responses.

- Personalization: We can combine the collected data to have a more complete view of a consumer and thereby allow us to better serve with greater personalization in the aspects edge, including but not limited to:

(i) To improve and personalize your experience with this application;

(ii) To improve utilities, services, adjust them to suit individual needs and come up to new service ideas;

(iii) To serve you with referrals, ads that are adapted to your interest.

- Security: for the purposes of preventing activities that destroy a customer's user account or forging customer activities.

- As required by law: depending on the provisions of the law from time to time, we may collect, store and supply at the request of competent state agencies.

3. Scope of collection

We collect your personal information when:

- You directly provide us: It is the personal information you provide us mainly done on the application including: full name, email address (email), phone number, address and account login information including any information needed to set up an account such as login name, login password, ID / login address.

- You interact with us: We use Cookies and other tracking technologies to collect information when you interact on the application.

- From other legal sources: We may collect personal information from other legitimate sources.

4. Storage time

Customer's personal information will be stored until the customer requests cancellation or the customer can log in and perform a cancellation. In any case, personal information of customers will be kept confidential on Momi.vn server.

5. Do not share customer information

We will not provide your personal information to any third parties, except for some necessary activities below:

- Our partners are service providers related to order fulfillment and are limited to the necessary information as well as the application of regulations to ensure the security and confidentiality of personal information. .

- We may use the service from a third-party service provider to perform some application-related activities then this third party may access or handle personal information in the process of providing such services. We require these third parties to comply with all laws regarding the protection of relevant personal information and security requirements regarding personal information.

- Affiliate programs, co-implementation, outsourcing for the purposes stated in Section 2 and always apply the requirements of confidentiality of personal information.

- Legal requirements: We may disclose personal information if it is required by law and such disclosure is reasonably necessary to comply with legal procedures.

6. Data safety

We are always working hard to keep our customers' personal information safe, we have been implementing many safety measures, including:

- Ensuring safety in operating environment: we store private customers in a safe operating environment and only employees, representatives and service providers are accessible on the basis of must-know need. We comply with industry and legal standards in securing customer personal information.

- In case the host of information attacked by hackers leads to loss of personal customer data, we will be responsible for informing the authorities for timely investigation and notificating to customers.

- Payment information: confidentially according to industry standards.

7. Customer's rights to personal information

Customer has the right to provide personal information to us and be able to change that decision at any time.

Customers have the right to self-check, update, adjust their personal information by logging into their account and editing personal information or asking us to do this.

8. Contact information

If you have any questions about this Policy or our actual collection and management about personal information, please contact us by:

- Call the hotline: 1900 636 232

- Send email to the email address: contact@thebank.vn

9. Information collection and management unit

SAMO Media and Technology Joint Stock Company

Business registration at: No. 3, Lane 361, Vu Tong Phan Street, Khuong Đinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi.

Establishment license: No. 0106138449 was issued by Hanoi Authority for Planning and Investment

Operation license: No. 259 / GP - BTTTT issued by the Ministry of Informations and Communications on May 20, 2016

This Privacy Policy is effective from: June 1st, 2019Tải ứng dụng MOMI